Stowarzyszenie - OPP

OPP
Przejdź do treści

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 722 05 12
e-mail: opp.kolobrzeg@interia.pl


Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.09.2018
numer KRS:
0000747939
NIP: 6711834180
REGON: 381266524


Zarząd Stowarzyszenia:
Czarnota Marta – Prezes Zarządu
Krzysztof Ośliślok – Skarbnik
Ewa Balza Plucińska – Sekretarz
Piotr Bogdanowicz – Członek Zarządu
Jolanta Wichowska - Członek Zarządu


Cele statutowe:
1) wszechstronna edukacja pozaszkolna wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
2) wpieranie rozwoju artystycznego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem dorobku kultury polskiej,
3) wpieranie procesu wychowawczego na wszystkich etapach rozwoju człowieka w jego środowisku społecznym, przy poszanowaniu prawa do wolności i godności,
4) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i postaw proekologicznych,
5) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia,  przeciwdziałanie zagrożeniom i wykluczeniu społecznemu.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści