Ochrona danych - OPP

OPP
Przejdź do treści

Ochrona danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:
administratorem Państwa danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, tel. 94 722 04 05.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w placówce procesy edukacyjny i zatrudnienia.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi placówce przepisami prawa.
Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści