COVID-19 - OPP

OPP
Przejdź do treści

COVID-19

Informacje o nas > Dokumenty
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
w związku z wystąpieniem COVID-19
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
§1
Zasady ogólne
1.  W placówce stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania          udostępnione na stronie Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2.  Placówka pracuje w godzinach od 7:00 do 22:00.
3.  Do placówki nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz
     dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
4.  W placówce dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do
     spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
5.  Na czas pracy jednostki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
Dyrektor placówki zapewnia:
1.  Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń oraz sprzętów znajdujących się w placówce.
2.  Płyn do dezynfekcji rąk – na korytarzu w wyznaczonych miejscach a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne i przyłbice dla
    pracowników i personelu pomocniczego.
3.  Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem.
4.  Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, termometr bezdotykowy i oraz płyn do dezynfekcji rąk.
5.  Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom
    jak i rodzicom.
6.  Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników jednostki zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
7.  Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
8.  Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
9.  Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
10. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
11. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
12. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś
     grupą będą się opiekowali w miarę możliwości Ci sami opiekunowie.
13. Informuje rodziców o obowiązujących w jednostce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej.
Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1.  Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a)  regularnego mycia rąk przez min. 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
  pomieszczeniach sanitarnohigienicznych,
b)  kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c)  unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,
d)  dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,
e)   informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci,
f)    postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa,
g)   zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.  
Nauczyciele
1.  Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z
    przepisami dot. bhp.
2.  Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce.
3.  Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
4.  Wyjaśniają i ustawicznie przypominają zasady zachowania się podczas kasłania, kichania, ziewania, wydmuchiwania nosa.
5.   Ustawicznie przypominają zasady unikania dotykania ust, nosa, oczu.
6.   Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy.
7.   Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów.
Pracownicy obsługi:
1.   Dezynfekują każdorazowo wykorzystywane przez dzieci sprzęt sportowy.
2.   Dezynfekują kilka razy dziennie blaty stolików, krzesełka, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki), ciągi komunikacyjne.
3.   Dezynfekują sanitariaty po każdorazowym korzystaniu z nich przez dzieci.
4.   Przeprowadzają gruntowną dezynfekcję sal po opuszczeniu placówki przez dzieci
5. Przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
    niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6.  Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, klamki, wyłączniki itp. dezynfekują po skończonych zajęciach.
7.  Dezynfekują łazienki w całości dwa raz dziennie: rano przed przyjściem dzieci i po opuszczeniu przez dzieci placówki tj.: podłogi, ściany, zlewy, krany, klamki,
    muszle klozetowe, kontakty.
§2
Przyprowadzanie i odbiór dzieci
1.  Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do podpisania jednorazowo OŚWIADCZENIA, które stanowi załącznik nr 1.
2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko na 15 minut przed zajęciami i czeka zachowując bezpieczną odległość od pozostałych rodziców przed wejściem
   do budynku.
3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora wpuszcza dzieci pojedynczo a po zmierzeniu temperatury oraz dezynfekcji rąk kieruje dziecko na zajęcia.
4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik informuję dyrektora lub osobę prowadzącą zajęcia o zaistniałej sytuacji i czeka na dalsze
    instrukcje postępowania.
§3
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1.  W jednostce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
2.  Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego
    specjalnie przygotowane pomieszczenie.
4.  Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5.  Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując
    o powodach.
6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
   Pogotowie Ratunkowe i stosuje się do ich zaleceń.
7.  Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
8. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana
   (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, sprzętów).
9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika jednostki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
   dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbice i rękawiczki.
10. Do pracy mogą się zgłosić tylko zdrowe osoby (w razie podejrzenia o jakąkolwiek infekcję pracownik powinien telefonicznie powiadomić przełożonego o nieobecności
    – pracownik pod żadnym pozorem nie może pojawić się w pracy).
11. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie
     przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło
     do przenoszenia zakażenia.
12.  Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych dzieci.
13.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
14.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak
      klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
15.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są
      powierzchnie dotykowe.
16.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej
      stacji sanitarno-epidemiologicznej.
17.  Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
18.  Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych
      działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
19.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
      w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,
      instrukcji do dalszego postępowania.

§4
Ważne telefony
1.      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7.25 -15.00 tel. 94 352 35 54 Całodobowo (awaryjny, tylko w nagłych wypadkach) tel. 694 493 755 lub 692 416 706
2.      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 91 811 39 000
3.      Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna numer alarmowy w godzinach od 6.00 do 22.00 tel. 91 434 04 37, informacja całodobowa dotycząca koronawirusa
w godzinach 7.25 -20.00 tel. 608 229 942, 608 229 963
4.      Całodobowa infolinia NFZ tel. 800 190 590
5.      Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie tel. 91 430 33 42
§5
Przepisy końcowe
1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.      Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
Załącznik nr 1 do
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
w związku z wystąpieniem COVID-19
ZGODA
Po zapoznaniu się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19”
WYRAŻAM ZGODĘ:
1.      na uczestnictwo dziecka……………………………………………………………………………. w zajęciach prowadzonych w jednostce.
2.      na pomiar temperatury codziennie na „wejściu” do OPP oraz w czasie pobytu
w placówce.
OŚWIADCZENIE
1.      Dziecko nie miało kontaktu z osobą, u której zdiagnozowano zarażenie koronawirusem COVID 19.
2.      Dziecko nie miało kontaktu z osobami, które z powodu podejrzenia zarażaniem koronowirusem COVID 19 są w trakcie trwającej kwarantanny lub które miały kontakt z osobami będącymi w trakcie trwającej kwarantanny.
czytelny podpis rodzica /opiekuna………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu……………………………………………………………………..
Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści