Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej - OPP

OPP
Przejdź do treści

Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Informacje o nas > Dokumenty
Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Kołobrzegu

1.  Wychowankami OPP są dzieci i młodzież szkolna z terenu powiatu kołobrzeskiego.
2.  Obowiązki wychowanka OPP:
      • Przestrzega regulaminu zajęć
      • Wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce
      • Szanuje wyposażenie placówki
      • Utrzymuje czystość w miejscu zajęć
      • Przestrzega poleceń prowadzących zajęcia
      • Godnie reprezentuje placówkę w organizowanych imprezach, zawodach i konkursach
      • Kulturalnie zachowuje się na zajęciach i poza nimi
      • Jest grzeczny w stosunku do pracowników i kolegów
      • Osiąga dobre wyniki w nauce
3. Prawa wychowanka OPP:
      • Korzysta z sprzętu i pomocy fachowej prowadzącego zajęcia
      • Bierze udział w imprezach OPP
      • Pomaga wychowawcy w organizacji zajęć
      • Korzysta z wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych przez OPP
      • Na podstawie decyzji Rady Pedagogiczne ma prawo do indywidualnego toku zajęć
      • Otrzymuje nagrody rzeczowe i dyplomy uznania z solidną pracę w ciągu roku szkolnego
4. Zdjęcia wykonane w czasie zajęć, pokazów i występów mogą być wykorzystane w celach informacyjno-promocyjnych OPP
5.  W przypadku nie przestrzegania regulaminu wychowanek może być zawieszony w zajęciach
6.  Informacje dodatkowe:
      • rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbioru małoletniego dziecka z zajęć OPP
      • wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga osobistego lub pisemnego poinformowania instruktora


Dyrekcja
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w  Kołobrzegu


Kołobrzeg 2023
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści