Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin rekrutacji na zajęcia w OPP

Informacje o nas > Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
NA ZAJĘCIA W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ
W KOŁOBRZEGUPodstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U.  Z2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. Zm.) zwana dalej „Ustawą”
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 52 poz. 466 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.

__________________________________________________________________________________________________________________________


I. Postanowienia wstępne

Regulamin rekrutacji określa zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci i młodzieży na zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.

Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnego z przepisami prawa oraz specyfiką i możliwościami placówki.

II. System przyjęć wychowanków

   • Wybór uczestnictwa w zajęciach przez dzieci i młodzież jest dobrowolny. (wzór wniosek o przyjęcie - załącznik 2)
   • Uczestnikami (wychowankami) zajęć są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.
   • Wychowankowie uczęszczający na zajęciach w poprzednim roku i zamierzający kontynuować edukację w Ognisku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym. Deklarację kontynuowania zajęć należy pobrać i złożyć w sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego (wzór deklaracji - załącznik 1).  

1. Zasady rekrutacji

1) Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (OPP) w Kołobrzegu przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez placówkę.
2) Nabór na zajęcia do OPP obejmuje dzieci w wieku szkolnym i młodzież uczącą się z powiatu kołobrzeskiego.
3) Kandydaci zamieszkali poza powiatem kołobrzeskim mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponować będzie wolnymi miejscami na te zajęcia.
4) Postępowanie rekrutacyjne w OPP prowadzone jest na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych kandydata.
5) W przypadku chęci uczestnictwa w większej ilości zajęć rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację oddzielnie na każde zajęcia.


2. Kryteria naboru

1) Poza rekrutacją przyjmowani są uczestnicy zajęć z poprzedniego roku na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu zajęć.
2) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia przeprowadzane będzie badanie uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalanych przez Radę Pedagogiczną OPP. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik badania.
3) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik badania niż ilość wolnych miejsc na zajęcia
organizowane w placówce brane będą pod uwagę łącznie kryteria wynikające z przepisu art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty:
   • wielodzietność rodziny kandydata
   • niepełnosprawność kandydata
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą
4) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Ognisko Pracy  Pozaszkolnej nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia.

3. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, wówczas uzupełnienie wolnych miejsc w sekcjach odbywać się będzie w systemie ciągłym bezpośrednio u instruktorów.

4. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyjęcie na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu składa się do dyrektora placówki (załącznik nr 2).
2) Wniosek powinien zawierać:
   • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata;
   • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
   • adres zamieszkania rodziców i kandydata;
   • numery telefonów i adres poczty elektronicznej rodziców kandydata.
3) Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wynikających z przepisu art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty w sytuacjach tego wymagających.

5. Ustalenia końcowe

1) Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do OPP w przypadku gdy wcześniej był on, z przyczyn wychowawczych,
skreślony z listy wychowanków OPP.
2) Kandydat, który zakwalifikował się do OPP zostanie przyjęty po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki poprzez wypełnienie
deklaracji uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 3).
3) Listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na zajęcia OPP podane będą do publicznej wiadomości wraz z informacją o wolnych
miejscach w sekcjach po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
4) Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
przechowywane będą w placówce do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie na zajęcia do OPP.
5) Dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą przez okres jednego roku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego