Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Informacje o nas > Dokumenty
 

Regulamin Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Kołobrzegu


1.
Wychowankami OPP są dzieci i młodzież szkolna z terenu powiatu kołobrzeskiego.
2.
Obowiązki wychowanka OPP:
      • Przestrzega regulaminu zajęć
      • Wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce
      • Szanuje wyposażenie placówki
      • Utrzymuje czystość w miejscu zajęć
      • Przestrzega poleceń prowadzących zajęcia
      • Godnie reprezentuje placówkę w organizowanych imprezach, zawodach i konkursach
      • Kulturalnie zachowuje się na zajęciach i poza nimi
      • Jest grzeczny w stosunku do pracowników i kolegów
      • Osiąga dobre wyniki w nauce
3.
Prawa wychowanka OPP:
      • Korzysta z sprzętu i pomocy fachowej prowadzącego zajęcia
      • Bierze udział w imprezach OPP
      • Pomaga wychowawcy w organizacji zajęć
      • Korzysta z wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych przez OPP
      • Na podstawie decyzji Rady Pedagogiczne ma prawo do indywidualnego toku zajęć
      • Otrzymuje nagrody rzeczowe i dyplomy uznania z solidną pracę w ciągu roku szkolnego
4.
Zdjęcia wykonane w czasie zajęć, pokazów i występów mogą być wykorzystane w celach informacyjno-promocyjnych OPP
5.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu wychowanek może być zawieszony w zajęciach
6.
Informacje dodatkowe:
      • rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbioru małoletniego dziecka z zajęć OPP
      • wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga osobistego lub pisemnego poinformowania instruktora


Dyrekcja

Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w  Kołobrzegu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego