Aktualności - OPP

OPP
Przejdź do treści
ZAPRASZAMY DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NA FERIE ZIMOWE 2022.
MARATON ARTYSTYCZNY OPP
 
Maraton artystyczny OPP jest konkursem popularyzującym wszelkie formy sztuki wśród dzieci i młodzieży. Udział w nim daje uczestnikom możliwość poznawania więcej niż jednej dziedziny artystycznej oraz wyrobienia sobie zdania o tych formach. Konkursy zawarte w Maratonie znacząco wpływają na rozwój zainteresowań uczestników.
 
Maraton Artystyczny OPP składał się będzie z czterech konkursów:
  • konkursu plastycznego
  • konkursu recytatorskiego i małych form teatralnych
  • konkursu piosenki
  • konkursu tanecznego
       
I. ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
 
II. CELE KONKURSU
  • prezentacja umiejętności
  • wykazanie się pomysłami twórczymi,
  • wymiana doświadczeń i pomysłów  pomiędzy placówkami
  • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej.
       
 
III. MIEJSCE I TERMIN
Hala Sportowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 1
10-11 marca 2023 r.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 30 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto
Nr konta: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001  tytułem ……
a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „MARATON 2023" nazwa konkursu oraz imię , nazwisko i wiek uczestnika,
b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „MARATON 2023” oraz liczba uczestników i nazwa placówki. (konkurs taneczny - opłaty za zespoły w regulaminie szczegółowym konkursu)
 Warunkiem uczestnictwa w Maratonie będzie dostarczenie zgłoszenia oraz dowodu wpłaty do co najmniej jednego konkursu do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu        
ul. Mazowiecka 1 lub elektronicznie na poszczególne e-maile
 
KONKURS PLASTYCZNY   e-mail; maratonrysunek@opp.kolobrzeg.pl
KONKURS RECYTATORSKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH e-mail; maratonliteracki@opp.kolobrzeg.pl
KONKURS PIOSENKI e-mail; maratonpiosenka@opp.kolobrzeg.pl
KONKURS TAŃCA e-mail; maratontaniec@opp.kolobrzeg.pl
 
WPŁATY NA KONKURS PLASTYCZNY, RECYTATORSKI ORAZ PIOSENKI NALEŻY DOKONAĆ DO 28 LUTY 2023r.
KONKURS TANECZNY – WPŁATY DO 20 luty 2023 r.
 
Przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i uczestnictwa w konkursie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 
Szczegóły regulaminowe w poszczególnych konkursach:
 
KONKURS PLASTYCZNY
- temat prac konkursowych: martwa natura w rysunku studyjnym (dzieci starsze),praca dowolna „z wyobraźni” (dzieci młodsze)
- technika wykonania: rysunek ołówkiem, kredką, węglem
- format pracy : A2, A3; B1; B2
- czas konkursu: 10.03.2023 godz.15.00
- wystawa pokonkursowa: 11.03.2023
 
KONKURS RECYTATORSKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
- każdy recytator zaprezentuje jeden utwór; dopuszczalna jest także prezentacja fragmentów utworów lub kolaży tekstów
- maksymalny czas recytacji: 4 minuty
- oceniając recytację Jury weźmie pod uwagę trafność doboru tekstów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny
- każdy wykonawca małej formy teatralnej (indywidualny lub grupowy) zaprezentuje etiudę, trwającą nie dłużej niż 10 minut
- dopuszczalne są dowolne formy teatralne: kabaret, pantomima, monodram, teatr żywego słowa, lalkowy, dramatyczny, poetycki i inne
- oceniając etiudę teatralną, Jury weźmie pod uwagę opracowanie sceniczne, reżyserię, wartość literacką scenariusza, umiejętności warsztatowe, grę    aktorską, scenografię, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny
czas konkursu: 10.03.2023 godz.16.00
 
KONKURS PIOSENKI
- uczestnikami konkursu mogą być soliści – wokaliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne
- uiszczenie opłaty 30 zł upoważnia uczestnika do udziału w kilku kategoriach konkursu
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę do podkładu na pendrive lub do akompaniamentu na własnym instrumencie
- oceniając wykonawców, Jury uwzględni dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- termin konkursu: 11.03.2023 godz.10.00
 
KONKURS TANECZNY  
KONKURS TANECZNY – WPŁATY I ZGŁOSZENIA DO 20 luty 2023 r.
Przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i uczestnictwa w konkursie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Opłata na poczet akredytacji 30 zł każda osoba /jedna prezentacja/
np. dziecko tańczy w formacji 30 zł plus solo też 30 zł
Brak wpłaty w określonym regulaminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Termin konkursu 11.03.2023 około godziny 13.00 (godzina jest uzależniona od zakończenia konkursu piosenki)
 
SZCZEGUŁOWY REGULAMIN MARATON 2023- KONKURS TANECZNY
 
 
FORMACJE (od 8 osób) ( muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 4 min.  Do lat 7,  8-9,  10-11,  12-14, 15 powyżej
- jazz czas prezentacji do 4 min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 4 min
Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 4 min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
 
Mini FORMACJE (od 3 do 7 osób) (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 3min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- jazz czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 3 min. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej

SOLO (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- jazz czas prezentacji do1:45. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 1:45. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
 
DUETY (muzyka własna)
KATEGORIA :
-taniec współczesny czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- jazz czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
- taniec nowoczesny (hip-hop) czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
-inne formy tańca czas prezentacji do 2:00. Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej
 
ART DANCE – improwizacja solo (muzyka organizatora) CZARNY KOSTIUM BEZ CEKINÓW FRĘDZLI I INNYCH DEKORACJI!!!!
Do lat 7,  8-9,  10-11,  13-14, 15 powyżej czas prezentacji 1 minuta
 
V. UCZESTNICY
z całej Polski, dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół, świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne, kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika): do lat 7,  8-9,  10-11, 12-14, 15 powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, również na stronie internetowej, Facebooku  placówki.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowyc
- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych imprezy, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących maratonu artystycznego zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
-  Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg;
do zmiany planu konkursu oraz regulaminu, a także zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
-  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: opp.kolobrzeg@powiat.pl
-  Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Maratonu Artystycznego oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
-  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
-  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
-  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
-  Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
-  Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-  Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
-  Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
-  organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń
- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury
- przesłanie karty zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
Wizyta Swan Dance u Pani Prezydent

W dniu 1.02. dwie solistki Swan Dance Weronika Lesiak i Matylda Wachowska wraz z choreografem grupy panią Martą Herbowską były z wizytą u Prezydent Miasta Kołobrzeg. Dziewczynki pojawiły się tam na specjalne zaproszenie pani Prezydent w związku z wielkim sukcesem jaki odniosły na Międzynarodowym Konkursie w Mediolanie, Matylda wywalczyła II miejsce,a Weronika III miejsce.

Gratulacje dla Weroniki i Matyldy oraz dla trenera i choreografa Swan Dance pani Marty Herbowskiej.

Parking przy OPP

Mamy projekt i kosztorys parkingu OPP. Po wielu  latach trudu i pokonaniu toru przeszkód doczekamy się remontu naszego parkingu wraz z budową boisk do piłki siatkowej plażowej. Czekamy jeszcze na  akceptację Rady Powiatu.

Dziewczyny lubią brąz. Ogromny Sukces Kołobrzeskich Siatkarek!!!

W dniach 28-29 stycznia 2023 r. w Policach odbył się Turniej Finałowy o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Juniorka” w sezonie 2022/2023. Po sezonie zasadniczym do ścisłego Finału awansowały cztery najlepsze zespoły:
1. UKS SMS Police
2. UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin
3. GTS Plas Gryfice
4. UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Podczas pierwszego dnia Turnieju Finałowego odbyły się dwa spotkania półfinałowe w których pierwszy zespół sezonu zasadniczego
( UKS SMS Police ) zmierzył się z czwartym zespołem ( UKS OPP Powiat Kołobrzeski ), natomiast drugi zespół ( UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin ) spotkał się z trzecim zespołem ( GTS Plas Gryfice ). Spotkania półfinałowe nie przyniosły niespodzianek i dwa najwyżej rozstawione zespoły po rundzie zasadniczej awansowały do Finału zwyciężając w swoich spotkaniach stosunkiem 3-0.
W niedzielę na parkiecie w Policach odbyły się dwa decydujące spotkania po których poznaliśmy tegorocznych medalistów w kategorii Juniorka. Pierwszy mecz tego dnia pomiędzy GTS Plas Gryfice oraz Naszym zespołem był najważniejszym spotkaniem dla kołobrzeskich zawodniczek w całym sezonie i miał zdecydować o tym który zespół zdobędzie brązowe medale i awansuje do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Kołobrzeżanki nie będące faworytkami spotkania spisały się świetnie i zwyciężając w stosunku 3-0 zdobyły brązowe medale i awansowały do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Mistrzostwo Województwa zdobyły zawodniczki z Polic, zwyciężając 3-0 z zespołem ze Szczecina. Całą trójka medalistów awansowała do dalszych rozgrywek ogólnopolskich.
Skład (od lewej od dołu ): Klaudia Tatol (kapitan), Wiktoria Piotrowska, Olimpia Kosek, Kinga Hermanowicz, Aleksandra Ostaszewska, Zuzanna Ginter, Justyna Klimorowska, Martyna Fijałkowska, Aleksandra Ostrysz, Marta Bednarkiewicz, Oliwia Łupkowska, Amelia Grefling. Najlepszą kołobrzeską zawodniczką Finałów została Olimpia Kosek.
Zawodniczki nieobecne na zdjęciu, które nie mogły jechać na finał wojewódzki z powodów zdrowotnych, a również przyczyniły się do zdobycia III m-ca, to: Blanka Matyjach, Magdalena Indycka, Oliwia Oleksy, Anna Sroka, Marianna Wagner, Amelia Dąbrowska.

Wszystkim mocno gratulujemy  jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych sukcesów
Trenerzy: Krzysztof Ośliślok, Piotr Bogdanowicz

"Wiele Sukcesów na Szachowych Planszach"

W ostatnim miesiącu zawodnicy sekcji szachowej odnieśli kilka spektakularnych sukcesów w zawodach indywidualnych oraz drużynowych, zdobywając między innymi brązowy medal w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w drużynie. Podopieczni Leona Bręgoszewskiego z każdej imprezy wrócili z miejscem na podium co zapowiada fantastyczny sezon szachowy.
Udział w turniejach szachowych dofinansowany ze środków z Gminy Miasto Kołobrzeg.
Wyniki:
XXXIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana - Open A
II miejsce - Makhynia Kostiantyn
XIII miejsce - Wojnicz Bartosz
XXXIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana - Open B
III miejsce - Płomiński Konrad
XVII miejsce - Worach Krystian
Turniej Klubu Marynarki Wojennej - Jesień 2022
I miejsce - Makhynia Kostiantyn
VI Mistrzostwa Klubu Marynarki Wojennej 2022 - Memoriał im. Kazimierza Smalary
II miejsce - Makhynia Kostiantyn
Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów w Szachach Szybkich 2022
III miejsce - UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Makhyna Kostiantyn, Worach Krystian, Płomiński Konrad, Wojnicz Bartosz

Gratulujemy !!!
Weekend z minisiatkówką

     W sobotę 21 stycznia w Wałczu odbył się kolejny etap wojewódzki Kinder+SPORT w kategorii 3-ek dziewcząt. Do zaciętej walki stanęły trzy nasze zespoły, które rozegrały po 6 spotkań .Zespół nr.1 w składzie; Molenda Zofia, Jacuńska Wiktoria, Bogdanowicz Nadia, Błażejak Dominika wygrały 3 mecze. Mocna zagrywka Wiktorii sprawiła ogromne trudności naszym rywalkom. Zespół nr.2 w składzie; Kulczyńska Marika, Erbacher Anna, Sowińska Nel, Świderek Zuzanna pokonał 1 drużynę. W tym dniu piłka nie chciała współpracować z naszymi zawodniczkami ale żeby wygrywać trzeba nauczyć się przegrywać i wyciągać wnioski. Każde nowe doświadczenie małymi kroczkami zbliża nas do upragnionego celu? Zdecydowanie to był dzień zespołu nr.3 w składzie; Ławniczak Zuzanna, Kmieć Hanna, Kaźmierska Weronika, Aściukiewicz Natasza, Nowy Zuzanna. Dziewczęta zwyciężyły w trzech spotkaniach ale w każdym pokazały charakter i wolę walki, a spotkanie z drużyną Gryfic zostało uznane za najlepsze w naszej lidze?
W niedzielę 22 stycznia w Policach o awans lub utrzymanie w lidze walczyły dziewczęta w kategorii czwórki. Trzy kołobrzeskie zespoły rozegrały po pięć meczy. To nie był dobry dzień dla naszych siatkarek – Kołobrzeg – 1 wygrał 1 mecz; Kołobrzeg – 2 wygrał 1 mecz; Kołobrzeg – 3 wygrał 2 mecze. Żaden zespół nie osiągnął zamierzonego celu, wręcz przeciwnie – spadek do ligi niższej – tak też się zdarza!!!!!
III Liga Mężczyzn

W weekend odbyły się dwa mecze ligowe w rozgrywkach 3 Ligi Mężczyzn. W sobotę Kołobrzeżanie podejmowali we własnej hali zespół UKS ŻAK Krzeszyce w ramach 3 Ligi Lubuskiej. Niestety mimo iż, zespół prowadził już 2:0 po dwóch pewnie wygranych setach, w kolejnej odsłonie siatkarze OPP za szybko uwierzyli w łatwe zwycięstwo i kompletnie stracili swój rytm meczowy do którego już nie potrafili powrócić. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść zespołu gości w setach do -20,-23,15,17,9.
Skład Kołobrzeskiego zespołu w tym spotkaniu: Jarosław Pankiewicz, Kamil Świątkowski, Tomasz Kwaśniewski, Kuba Wałcerz , Sławomir Pyta, Adam Moskwa, Marcel Kuczera (libero) oraz Mateusz Andrzejewski(kapitan), Paweł Kaczorowski, Wojciech Płażalski, Adrian Ciechanowicz, Adrian Achramowicz. Trener: Artur Staigl. MVP zespołu: Kamil Świątkowski

Nazajutrz Kołobrzeski zespół czekał "ważniejszy" pojedynek w 3 lidze zachodniopomorskiej w Darłowie z tamtejszą Stocznią. Pierwszy set dosyć nerwowy na początku zakończył się dopiero w końcówce seta do 19. Druga odsłona to pokaz praktycznie bezbłędnej gry Kołobrzeżan i set zakończony zwycięstwem 25:8. Trzecia partia to znowu zbyt duże rozluźnienie i oddana inicjatywa w połowie seta dla gospodarzy ,a w konsekwencji przegrana partia do 20. Na szczęście nasi siatkarze szybko wyciągnęli wnioski z dnia poprzedniego i od początku czwartego seta kontrolowali wynik wygrywając do 20 zakończyli spotkanie wynikiem 3:1. Na szczególne wyróżnienia w tym meczu zasłużyli niezwykle skuteczni w ataku Wojciech Płażalski i Tomasz Kwaśniewski oraz debiutujący w pierwszym składzie na pozycji przyjmującego Adrian Achramowicz.
Stocznia Darłowo vs UKS OPP Kołobrzeg 1-3 (19,8,-20,20)
Skład: Mateusz Andrzejewski(kapitan), Adam Moskwa, Adrian Ciechanowicz, Tomasz Kwaśniewski, Wojciech Płażalski, Adrian Achramowicz, Marcel Kuczera(libero) oraz Artur Staigl, Paweł Kaczorowski, Kuba Wałcerz. Trener Artur Staigl
MVP zespołu: Wojciech Płażalski.

W najbliższy weekend tym razem mecz rozegrany zostanie na wyjeździe w sobotę o godzinie 17 w Krośnie Odrzańskim z zespołem SKS Tęcza Krosno Odrzańskie.
Trzymajmy mocno kciuki !!!
Udany Weekend Siatkarskiej Młodzieży z OPP

W miniony weekend młodzież UKS OPP Powiat Kołobrzeski rozegrała kilka spotkań w ramach ligi wojewódzkiej kadeta, juniora oraz młodziczki. Wszystkie spotkania zostały rozstrzygnięte na korzyść zespołów z Kołobrzegu, a część z nich zdecydowała o awansach do Finałów Wojewódzkich.
Wyniki:
Młodziczka
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - PSPS Chemik Police 2-0
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - KS Spójnia Stargard 2-0
Podopieczne Piotra Bogdanowicza awansowały do II ligi młodziczek.
Kadet
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - Stowarzyszenie Goleniowskiej Siatkówki 3-1
Junior
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - UKS Olimpijczyk IMSO Drawsko Pomorskie 3-1
Podopieczni Dariusza Cholki i Krzysztofa Ośliślok dwoma zwycięstwami przypieczętowali udział w Finale Kadeta i Juniora w bieżących rozgrywkach. Najważniejsza część sezonu zbliża się dużymi krokami i już na początku lutego kołobrzescy siatkarze powalczą o medale.

Serdeczne Gratulacje !!!
Przekonywujące Zwycięstwo Kołobrzeskich Seniorek

W miniony piątek Seniorki UKS OPP Powiat Kołobrzeski w kolejnym spotkaniu ligowym zmierzyły się z PSPS Chemik Police w ramach rozgrywek III Ligi Kobiet. Po bardzo dobrym spotkaniu w wykonaniu kołobrzeskich zawodniczek zespół Krzysztofa Ośliślok zwyciężył 3-0 ( 25-10, 25-17, 25-9 ) nie pozostawiając złudzeń kto tego dnia był lepszym zespołem. Cieszy wygrana w dobrym stylu i już zapraszamy na kolejny pojedynek w kołobrzeskiej hali przy ul. Mazowieckiej 1 na spotkanie z KS Spójnia Stargard które odbędzie się 22.01.2023 r ( niedziela ) o godzinie 11.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Kolejne Zwycięstwo Seniorów

W sobote 07.01.2023r. o godzinie 17, odbył się zaległy mecz w ramach 3 Ligi Mężczyzn pomiędzy miejscowym UKS OPP Kołobrzeg a BODEK SASVOLLEY Stargard. Mecz był bardzo ważny dla obu drużyn w kontekście walki o udział w barażach o 2 lige. Goście przed meczem wzmocnili swój skład mierzącym 201 cm przyjmującym Piotrem Adamowiczem, który do tej pory reprezentował barwy SV Lindow Gransee - klubu 2.Bundesligi.
Cały mecz za wyjątkiem początku pierwszego seta gdy gospodarze przegrywali już nawet 8 punktami był bardzo wyrównany. Na szczęście kołobrzeżanie potrafili wyciągnąć wnioski z poprzednich spotkań i końcówki setów przechylali na swoją korzyść, pewnie wygrywając cały mecz 3:0 w setach do 23,21,19.
UKS OPP zagrało w składzie: Mateusz Andrzejewski (kapitan), Sławomir Pyta, Paweł Kaczorowski, Tomasz Kwaśniewski, Kuba Wałcerz, Wojciech Płażalski, Mateusz Romaniuk(Libero), Piotr Oleszuk (Libero) oraz Jarosław Pankiewicz, Dawid Korczyk, Kamil Świątkowski, Adrian Ciechanowicz, Adrian Achramowicz. Trener: Artur Staigl.

Przed naszymi siatkarzami pracowity weekend. W sobotę 14 stycznia o godzinie 17 na hali OPP przy ul. Mazowieckiej 1 podejmować będą UKS ŻAK Krzeszyce - będzie to rozpoczęcie rundy rewanżowej w ramach lubuskiej 3 ligi - serdecznie zapraszamy na to spotkanie, a w niedzielę czeka ich mecz wyjazdowy w Darłowie z tamtejszą Stocznią.  Rezultat 3:0 da naszemu zespołowi pozycję lidera 3 ligi Zachodniopomorskiej.
Seredcznie Zapraszamy
SWAN DANCE WCHODZI W NOWY ROK Z PRZYTUPEM

XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNEGO ŁEBA 2023, który odbył się 7 stycznia zakończył się dla zespołu Swan Dance wielkimi sukcesami.
Choreografem i trenerem grupy jest MARTA HERBOWSKA
1-12 lat
Hanna Otrębska 1miejsce
Klara Szubryt 2miejsce
Emma Niewiadomska 7miejsce

TANIEC WSPOLCZESNY DUET do 7l at
Natalia Bargiel i Jagna Niewiadomska 1miejsce

TANIEC WSPOLCZESNY MINIFORMACJE  11-16
Barbi Swan ( Michalina Herbowska, Hanna Otrębska, Gabriela Wojarska, Emma Niewiadomska, Róża Łysko, Lena Kuryś) 2miejsce

JAZZ DANCE MINI FORMACJE  11-16
Baby swan ( Matylda Wachowska, Natalia Bargiel, Milena Gleczman, Kalina Kużownik, Julia Kulbicka)  3miejsce

II blok
XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNEGO W ŁEBIE

JAZZ DANCE SOLO  13-14 lat
Weronika Wajda 4miejsce
Maja Majcher 5miejsce

15-16 lat
Zuzanna Stąpor 2miejsce

JAZZ DANCE IMPRO  13-16lat
Amelia Skubisz 3miejsce
Weronika Wajda 5miejsce
Zuzanna Stąpor 7miejsce
Maja Majcher 8miejsce

SOLO WSPOLCZESNY  13-14 lat
Natalia Kanas 3miejsce
Amelia Skubisz 6miejsce

od lat 15
Oliwia Łącka 3miejsce
Zuzanna Stąpor 5miejsce

IMPRO WSPOLCZESNE  13-14lat
Amelia Skubisz 5miejsce
Natalia Kanas 6miejsce

od 15 lat
Zuzanna Stąpor 2miejsce

JAZZ DANCE DUETY  13-16 lat
Oliwia Łącka i Zuzanna Stąpor 3miejsce

Wielkie gratulacje
JAZZ DANCE IMPRO
do 8 lat
Matylda Wachowska 1miejsce
Natalia Bargiel 3miejsce

9-10l at
Róża Łysko 2miejsce
Nina Goleniowska 4miejsce
Julia Kulbicka 5miejsce
Milena Gleczman 8miejsce

11-12 lat
Hanna Otrębska 1miejsce
Klara Szubryt 5miejsce

JAZZ DANCE SOLO
Do 10l at
Nina Goleniowska 1miejsce
Julia Kulbicka 3miejsce
Matylda Wachowska 4miejsce
Milena Gleczman 6miejsce

11-12 lat
Hanna Otrębska 3miejsce

SHOW DANCE SOLO
Milena Gleczman 2miejsce

TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO
do lat 10
Matylda Wachowska 2miejsce
Róża Łysko 3miejsce
Julia Kulbicka 4miejsce

11-12 lat
Klara Szubryt 3miejsce

TANIEC WSPOLCZESNY IMPRO SOLO
do 7 lat
Natalia Bargiel 1miejsce
Jagna Niewiadomska 2miejsce

9-10 lat
Matylda Wachowska 1miejsce
Róża Łysko 2miejsce
Gabrysia Wojarska 4miejsce
Nina Goleniowska 6miejsce
Milena Gleczman 11miejsce

W "Święto Trzech Króli" kołobrzeskie Seniorki udały się na towarzyski Turniej do Kożuchowa gdzie rozegrały trzy bardzo ciekawe spotkania z uczestniczkami turnieju. W pierwszym pojedynku zawodniczki UKS OPP Powiat Kołobrzeski odniosły zwycięstwo z zespołem UKS Szamotulanin Szamotuły 2-1 bo bardzo dobrej grze zarówno w przyjęciu jak i ataku. W drugim spotkaniu zmierzyły się z zespołem gospodyń UKS SG Kożuchów i po emocjonującym meczu również zwyciężyły w stosunku 2-1. Podopieczne Krzysztofa Ośliślok podbudowane dobrą postawą i grą w Turnieju odniosły również trzecie zwycięstwo z zespołem KU AZS Uniwersytet Zielonogórski 2-1. Zwyciężając w całym Turnieju i z najlepszą zawodniczką zawodów Małgorzatą Kwiatkowską zespół z Kołobrzegu nie może się już doczekać ligowego spotkania w najbliższy piątek w hali OPP o godzinie 18.30 z zespołem PSPS Chemik Police.
Serdecznie Zapraszamy !!!
CENNE DOŚWIADCZENIE KOŁOBRZESKICH KADETÓW

Rok 2022 kadeci UKS OPP Powiat Kołobrzeski kończą Memoriałem Włodzimierza Winklera w Pile. W bardzo silnie obsadzonym Turnieju który przez trzy dni trwał w Pile kołobrzescy zawodnicy rozegrali 6 spotkań. Mimo, że w końcowej klasyfikacji podopieczni Dariusza Cholki oraz Krzysztofa Ośliślok uplasowali się na 6 miejscu zdobyli kolejne doświadczenia, które będą owocować w bieżącym sezonie ligowym. Libero turnieju Mateusz Romaniuk

Klasyfikacja końcowa:
Gwardia Wrocław Academy
LOMS JOKER Piła - Powiat Pilski I
KaEmKa Starogard Gdański/Jurand Malbork
Jedynka Międzyrzecz
BAS Białystok
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
LOMS JOKER Piła - Powiat Pilski II

Już za tydzień kolejne spotkania ligowe.
Powodzenia.
UDANY START SENIOREK

W przerwie świątecznej seniorski zespół UKS OPP Powiat Kołobrzeski w ramach przygotowań do kolejnych spotkań ligowych udał się na dwudniowy turniej do Piły. Podopieczne Krzysztofa Ośliślok w pełnym składzie mogły sprawdzić się na tle silnych rywalek z Piły oraz Zielonej Góry również grających na szczeblu 3 ligowym w swoich województwach. Zawodniczki z Kołobrzegu nie przegrały żadnego spotkania i dzięki gorszemu bilansowi małych punktów zajęły 2 miejsce.

III Memoriał Włodzimierza Winklera
Klasyfikacja Turnieju
SPS Box-Pro Piła - Powiat Pilski I
UKS OPP Powiat Kołobrzeski
UKS SMS Zielona Góra
SPS Box-Pro Piła - Powiat Pilski II
Najlepszą zawodniczką drużyny z Kołobrzegu została wybrana Wiktoria Piotrowska

Dla Seniorek z Kołobrzegu początek roku zapowiada się bardzo intensywnie gdyż już 6 stycznia udają się na kolejny Turniej tym razem do Kożuchowa, 13 stycznia rozegrają mecz ligowy z PSPS Chemik Police i po spotkaniu udadzą się do Gdańska na mocno obsadzony Turniej z gospodyniami TSS Gdańsk.
Powodzenia

OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE SUKCESY SWAN DANCE
3.12.2022r. International Dance CUP WADF DeArt 2022/ Goleniów (World Artistic Dance Federation)/ międzynarodowy konkurs
I miejsce Amelia Skubisz contemporary junior bronze
Barbi Swan I miejsce small team dzieci bronze
Baby Swan IV miejsce debiuty small team dzieci open
Natalia Kanas II miejsce contemporary juniorzy bronze
Hanna Otrębska II miejsce jazz dzieci bronze
Weronika Lesiak IV miejsce contemporary juniorzy silver
Weronika Wajda III miejsce jazz juniorzy bronze
Weronika Lesiak I miejsce jazz solo juniorzy silver
Matylda Wachowska IV jazz solo dzieci bronze
Matylda Wachowska V miejsce contemporary dzieci bronze
Oliwia Maciejewska I miejsce jazz solo juniorzy bronze
Julia Kulbicka III miejsce contemporary solo dzieci bronze
Maja Majcher IV miejsce jazz solo juniorzy bronze
Maria Murek IV miejsce jazz solo juniorzy silver
Róża Łysko I miejsce solo contemporary dzieci bronze

4.12.2022r. Pomerania Dance Cup Szczecin (Polska Federacja Tańca)
Nadia Chrzanowska i Nikoletta Leksińska II miejsce Dance Art. Duety open
Nina Goleniowska IV miejsce PAI 2011-2013E
Matylda Wachowska II miejsce PAI 2015D                               
Milena Gleczman III miejsce PAI 2014-2015E
Jakub Siutkowski III miejsce Dance ART. Solo juniorzy debiut
Jakub Siutkowski II miejsce PAI solo 2008-2009D
Barbi Swan I miejsce Inne formy grupy dzieci open
Jagna Niewiadomska PAI solo 2016E
Emma Niewiadomska III miejsce PAI solo 2011-2013E
Natalia Bargiel i Jagna Niewiadomska III miejsce Damce ART. Duety Open


21.12.2022r. Międzynarodowy Konkurs Tańca Online w Mediolanie Grand Prix Di Natale
II miejsce Matylda Wachowska contemporary baby do 8 lat
III miejsce Weronika Lesiak contemporary junior do lat 16

26.12.2022r. Ogólnopolski E-Festiwal Białobrzeski Christmas E-Dance
Amelia Skubisz III miejsce PAI solo 2010-2012D
Weronika Wajda I miejsce PAI solo 2008-2009D
Hanna Otrębska I miejsce PAI solo 2012-2013C
Maja Machut II miejsce PAI solo 2008-2009C
Maria Murek III miejsce PAI solo 2008-2009B\
Natalia Kanas IV miejsce Dance Art. Juniorzy debiut
Oliwia Maciejewska IV miejsce PAI 2008-2009C
Amelia Skubisz III miejsce PAI solo 2010-2012D
Weronika Wajda I miejsce PAI solo 2008-2009D
Hanna Otrębska I miejsce PAI solo 2012-2013C
Maja Machut II miejsce PAI solo 2008-2009C
Maria Murek III miejsce PAI solo 2008-2009B\
Natalia Kanas IV miejsce Dance Art. Juniorzy debiut
Oliwia Maciejewska IV miejsce PAI 2008-2009C
I miejsce Hanna Otrębska jazz do 10 lat
I miejsce Weronika Lesiak jazz 11-13 lat
I miejsce Natalia i Marzena Bargiel show christmas dance duety open
II miejsce Nina Goleniowska jazz do 10 lat
II miejsce Maria Murek jazz 11-13 lat
II miejsce Róża Łysko t. współczesny do 10 lat
III miejsce Matylda Wachowska jazz do 10 lat
III miejsce Natalia Bargiel show christmas solo open
III miejsce Natalia Bargiel i Jagna Niewiadomska t. współczesny duety do 10 lat
IV miejsce Weronika Wajda jazz 11-13 lat
V miejsce Maja Majcher jazz 11-13 lat
V miejsce Amelia Skubisz t. współczesny 11-13 lat
V miejsce Zuzanna Stąpor t. współczesny 14+
Dnia 11 grudnia 2022 w Policach Najmłodsi adepci siatkówki UKS OPP rozegrali  turniej rozstawieniowy  dwójek zajmując 2 miejsce w grupie i awansując do I ligi rozgrywek. Kolejny wyjazd 18.12 grudnia również w Policach  wygrali swoją grupę i będą w kolejnym turnieju I ligi walczyć o awans do półfinałowego turnieju. Kołobrzeżanie wystąpili w składzie : Kajetan Kobyliński, Kuba Szałkowski i Bartosz Wolniewicz . Trenerzy: Leszek Kowalewski  Marcin Szałkowski

Sobotni dzionek 17.12.2022 był bardzo  pracowity dla naszych najmłodszych zawodniczek!Pobudka o 5 rano,zbiórka  6.15 ,do tego -13stopni nie przeszkodziły w występie na kolejnym Turnieju MINISIATKOWKI 3-ek dziewcząt  KINDER+SPORT w Policach. Nasz Klub reprezentowały trzy zespoły,każdy z nich rozegrał 7 spotkań!                                          
UKS OPP 1 w składzie:MOLENDA ZOSIA,NYC NATALIA, BOGDANOWICZ NADIA,BŁAŻEJAK DOMINIKA wygrały 4 mecze,w 3-ech uległy rywalkom(4/3)                     
UKS OPP 2 w składzie:ERBACHER ANIA,SOWIŃSKA NEL,SZYROCZYŃSKA LILIANNA,KULCZYŃSKA MARIKA pokonały 5 drużyn, w 2-óch meczach przeciwnik był lepszy(5/2)                    
UKS OPP 3 w składzie:PIWKO LAYLA,AŚCIUKIEWICZ NATASZA,MIELNIKIEWICZ MARYSIA wygrały 1 mecz.

WSZYSTKIE ZAWODNICZKI SPISAŁY SIĘ NA MEDAL !!!
UROCZYSTOŚĆ W ROCZNICĘ STANU WOJENNEGO
 
Z okazji 41 rocznicy wprowadzenie stanu wojennego we wtorek 13 grudnia w sali koncertowej kołobrzeskiego Ratusza odbyła się wieczornica okolicznościowa, zorganizowana przez stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna we współpracy z Urzędem Miasta.
W wydarzeniu uczestniczył koszaliński duet Anna i  Tomasz Trustowie – artyści zagrali i zaśpiewali piosenki z tamtych trudnych czasów – oraz recytatorki z Ogniska Pracy Pozaszkolnej: Malwina Chudzik, Dorota Cygan i Zuzanna Stąpor.

(zdjęcie pochodzi ze strony miastokolobrzeg)
Świątecznie w Ognisku
    W szybko zapadającym zmierzchu parking Ogniska Pracy Pozaszkolnej ledwie mieścił licznie nadjeżdżające samochody. Sobotnie popołudnie było w OPP czasem prawdziwie świątecznych nastrojów i wydarzeń. Program imprezy, przygotowanej przez sekcję artystyczne OPP, składał się z dwóch części. W części pierwszej - po złożeniu stosownych życzeń przez starostę Tomasza Tamborskiego i dyrektora Mieczysława Szpaka - licznie przybyła publiczność podziwiała prezentacje naszych wychowanków, czasem wspieranych przez współobecnych na scenie instruktorów. Zatańczyły nasze taneczne zespoły - Mafama i Swan Dance (szczególny entuzjazm wzbudziły debiutanckie prezentacje najmłodszych, kilkuletnich tancerek), zespoły wokalne zaprezentowały świąteczne piosenki, ze sceny padło także poetyckie słowo Zbigniewa Herberta, a z programem kolędowym wystąpili młodzi aktorzy teatru Papaja.
Artystyczne prezentacje zwieńczył wielki finał, występ wszystkich pokoleń zespołu Swan Dance - na scenie zaroiło się od dzieci, tańczących mamuś, między którymi jak fryga uwijała się instruktorka, wszystko to wśród dźwięków świątecznej muzyki, w migotaniu eksplodujących chmur srebrnego confetti...
A potem przyszedł czas na drugą część imprezy. Dzieci i ich rodziny zasiadły do stołów i przystąpiły do pracy. Zaczęły się "warsztaty stroikowe". Uczestnicy, zaopatrzeni w odpowiednie materiały - m.in. świerkowe gałązki, choinkowe ozdoby, stosowne narzędzia - w krótkim czasie sporządzili imponujący galerię przepięknych bożonarodzeniowych stroików, które wkrótce ozdobią świąteczne stoły, drzwi, okna i mieszkania.
W tych trudnych czasach, gdy wokół nas tyle powodów do obaw i niepokoju, w rozświetlonych wnętrzach Ogniska Pracy Pozaszkolnej rozległ się głos radości i nadziei: idą Święta! Bóg się rodzi! Pokój ludziom dobrej woli!
Mikołajkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej w kategorii
„dwójek” dziewcząt rocznik 2011 i mł.

Dziewczęta z Ogniska Pracy Pozaszkolnej zostały zaproszone na turniej mini piłki siatkowej do Ustronia Morskiego. Miła atmosfera, wspaniała zabawa, dreszczyk rywalizacji, a co najważniejsze, doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową zapewnił młodym zawodniczkom organizator wraz z Mikołajem. Dziewczęta z siódemki i szóstki trenujące w OPP oraz z Ustronia Morskiego walczyły o medale i słodkie prezenty. Zuzia Wiśniewska i Weronika Kaźmierska zdobyły brązowy medal. Mikołaj spisał się doskonale, każda zawodniczka otrzymała prezent. Gratulujemy udanej rywalizacji i dobrej zabawy.
KONCERT „TIRLITONEK” PT. „ZA NAMI I PRZED NAMI”
W sobotę 15 października 2022 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu odbył się koncert pt. „Za nami i przed nami”. Popis swoich umiejętności zaprezentowali tancerze i wokaliści Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” przygotowani przez choreografów – Agatę Chimko i Martynę Małetko oraz wokalistę - Marię Dudek. Przyjaciele, sympatycy i znajomi, a głównie Rodziny członków Zespołu, to wspaniała publiczność, która nagradzała wykonawców koncertu wielkimi, zasłużonymi brawami. „Tirlitonki” przepracowały już ponad 42 lata: to wiele pokoleń młodych Kołobrzeżan, to wiele artystycznych wyzwań, to pasmo wymiernych, ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów. Wielkim osiągnięciem jest też niewątpliwie pięcioletnia współpraca Kadry Artystycznej i Tirlitonkowej Rodziny z absolwentką Zespołu – Martyną Małetko. Nowinę o efekcie tej współpracy - z ust choreografów Agaty Chimko i Martyny Małetko - usłyszała publiczność w czasie koncertu, że od 15 października 2022 r. na mapie kulturalnej środowiska kołobrzeskiego pojawia się - pod kierownictwem Martyny Małetko, z siedzibą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, nowy Zespół Taneczny -  Mafama. Były kwiaty, gratulacje, pamiątkowe dyplomy i statuetki, zaduma i łzy radości, wzajemne podziękowania i życzenia, wspólne fotografie, a nawet zaśpiewana przez wszystkich zebranych na koncercie – piosenka „Dziękujemy”. A co dalej? Przed nami nowe projekty artystyczne i współpraca – jak zgodnie oświadczyli przedstawiciele obydwu zespołów Tirlitonek ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Mafamy z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa dzieci, młodzieży i dorosłych oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
Całym sercem dziękujemy!
Gospodarz spotkania: Mieczysław Szpak
Logistyka i przebieg spotkania: Beata Papis – Ważny, RRZ „Tirlitonki”
Scenariusz i reżyseria: Maria Dudek i Agata Chimko
Choreografia: Agata Chimko i Martyna Małetko
Kierownictwo muzyczne: Maria Dudek
Prowadzenie spotkania: Agata Chimko, Maria Dudek i Martyna Małetko
Scenografia: Beata Dąbrowska
Kostiumy: Aleksandra Krupop
Fotografie: Kazimierz Ratajczyk – InfoPress Reda, Joanna Słowik
Nagłośnienie: Paweł Reszka – Fonia Darłowo
Rejestracja obrazu: Zbigniew Lesia - VideoBox
Poczęstunek: Rodzice dzieci Zespołu „Tirlitonki”
Tekst: Maria Dudek
XII Konkurs piosenki „O bursztynową nutkę Starosty Kołobrzeskiego” już za nami!

26 listopada odbyła się XII edycja konkursu piosenki „O bursztynową nutkę Starosty Kołobrzeskiego”. W konkursie wzięło udział 28 wokalistów i 7 zespołów wokalnych z miasta i powiatu kołobrzeskiego. Jury w składzie – Agata Kondziołka-Rydzak, Bożena Czernous, Ewa Balza-Plucińska i Julia Pawlak po wysłuchaniu wszystkich prezentacji w czterech kategoriach przyznało tytuły laureata a także wyróżnienia I i II stopnia następującym wykonawcom:
 
·       w kategorii - szkoły podstawowe, klasy I-IV :                                          
          - wyróżnienie I stopnia: Nadia Machowska, Aleksandra Martyniuk, Alicja Łobodzińska,
            Olga Winiecka, Blanka Czapiewska                                     
          - laureat: Matylda Wachowska, Nadia Gargaś
          -  nagroda specjalna: Maja Tomasikiewicz
 
·       w kategorii - szkoły podstawowe, klasy V-VIII:
          - wyróżnienie II stopnia: Zuzanna Pilarczyk, Barbara Majda
          - wyróżnienie I stopnia: Anastazja Skorohodowa, Zuzanna Wiśniewska, Emilia Tarasowa
          - laureat: Michalina Olek, Kuba Abramowicz
 
·       w kategorii - szkoły ponadpodstawowe:
           - wyróżnienie II stopnia: Julia Kwiatkowska, Kasper Franaszek, Zuzanna Czubaty,            
             Weronika Komers
           - wyróżnienie I stopnia: Marcel Górski, Emilia Kozieł, Beata Orlińska, Julia Pozorska,
              Nicola Furman, Weronika Pawlak
           - laureat: Jaśmina Wenta, Zofia Leśniak
           - nagroda specjalna: Marcelina Furman
 
·       w kategorii zespoły wokalne:
          - wyróżnienie II stopnia: „Promyczki”, „Midnight”
          - wyróżnienie I stopnia: „Iskierki”, „Harmonic team”, „For fun”
          - laureat: „Diverse”, „The chatterboxes”
 
Nagrody na konkurs zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy wspaniałych prezentacji wokalnych, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy za rok do udziału w XIII edycji naszego konkursu  piosenki.
 
Do zobaczenia!
DWIE PORAŻKI PO ZACIĘTEJ WALCE

W ostatnim tygodniu Seniorzy UKS OPP Powiat Kołobrzeski rozegrali dwa spotkania w ramach rozgrywek III ligowych w województwie lubuskim. Pierwsze z nich odbyło się się na hali OPP z zespołem SKS Tęcza Krosno Odrzańskie drugie natomiast na trudnym terenie w Zielonej Górze z UKS Trzynastka Zielona Góra. Podopieczni Artura Staigla rozegrali bardzo dobre spotkania, niestety notując dwie porażki po bardzo dramatycznych przegranych końcówkach setów w obu spotkaniach. Liczymy na przełamanie kołobrzeskiego zespołu już w kolejnych pojedynkach.

UKS OPP Powiat Kołobrzeski - SKS Tęcza Krosno Odrzańskie 1-3
UKS Trzynastka Zielona Góra - UKS OPP Powiat Kołobrzeski 3-1
Zwycięstwa młodziczek i kadetów

W miniony weekend świetnie poradziły sobie młodziczki i kadeci UKS OPP Powiat Kołobrzeski odnosząc zwycięstwa w swoich kategoriach wiekowych.
Młodziczki podopieczne Piotra Bogdanowicza odniosły dwa zwycięstwa w Stargardzie i dzięki temu awansowały do rozgrywek w drugiej lidze.
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - PSPS Chemik Police II 2-0 ( 14, 20 )
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - Spójnia Stargard 2-1 ( 23, -16, 12 )

Kadeci udali się natomiast do Koszalina aby rozegrać mecz na szczycie z STS Kospel SP 18 Koszalin. W Koszalinie przy hali wypełnionej po brzegi kibicami spotkały się jedyne niepokonane zespoły w kategorii kadeta w tym sezonie. Po bardzo zaciętym pojedynku podopieczni Dariusza Cholki i Krzysztofa Ośliślok zwyciężyli w stosunku 3-1 i zostali liderami tabeli.

STS Kospel SP 18 Koszalin - UKS OPP Powiat Kołobrzeski 1-3 ( 21, -21, 23, 21 ).
" MEMORIAŁ KRZYSZTOFA OLEJNIKA "

W dniu 19.11.2022 r na Hali Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu odbył się I Memoriał Krzysztofa Olejnika w Piłce Siatkowej Kobiet organizowany przez OPP Kołobrzeg, UKS OPP Powiat Kołobrzeski oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno. Memoriał odbył się pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz przy ogromnej współpracy z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno które ufundowało puchary, medale oraz nagrody rzeczowe i było odpowiedzialne za wyżywienie zawodniczek podczas zawodów. W Memoriale wzięły udział zespoły z Polic, Piły oraz gospodarz UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Po całodniowej rywalizacji stojącej na bardzo wysokim poziomie pierwsze miejsce zajął zespół SMS Police, drugie SPS BOX PRO Volley Piła Powiat Pilski,a trzecie zespół gospodyń z Kołobrzegu. Był to bardzo cenny sprawdzian umiejętności wszystkich zespołów podczas trwających już rozgrywek trzecioligowych w sezonie 2022/23. Podczas trwania Memoriału kibice mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Nadleśnictwo Gościno, a na zakończenie zawodów osobiście nagrody wręczali Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Nadleśniczy Nadleśnictwo Gościno Robert Fijałkowski oraz Radny Miasta Kołobrzeg Kamil Barwinek.

MVP Memoriału -
Emila Zug - SMS Police
Najlepsze zawodniczki Memoriału -
Weronika Bodys - SMS Police
Nikola Michalak - SPS BOX PRO Volley Piła Powiat Pilski
Karolina Szczerba - UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Klaudia Tatol - UKS OPP Powiat Kołobrzeski
"Memoriał Krzysztofa Olejnika"

MEMORIAŁ KRZYSZTOFA OLEJNIKA W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET
19.11.2022 R  HALA OPP w KOŁOBRZEGU ul. MAZOWIECKA 1

ORGANIZATORZY:
NADLEŚNICTWO GOŚCINO - LASY PAŃSTWOWE
UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ w KOŁOBRZEGU

UCZESTNICY:

SPS-BOX-PRO-VOLLEY PIŁA POWIAT PILSKI
SMS POLICE
UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI

GODZ.10.00 - SMS POLICE - UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI

GODZ.12.30 - SPS-BOX-PRO-VOLLEY PIŁA POWIAT PILSKI - SMS POLICE

GODZ.15.00 - UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI - SPS-BOX-PRO-VOLLEY PIŁA POWIAT PILSKI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA!!!
"Wiele Sukcesów na Szachowych Planszach"

W ostatnim miesiącu zawodnicy sekcji szachowej odnieśli kilka spektakularnych sukcesów w zawodach indywidualnych oraz drużynowych, zdobywając między innymi brązowy medal w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w drużynie. Podopieczni Leona Bręgoszewskiego z każdej imprezy wrócili z miejscem na podium co zapowiada fantastyczny sezon szachowy.
Wyniki:
XXXIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana - Open A
II miejsce - Makhynia Kostiantyn
XIII miejsce - Wojnicz Bartosz
XXXIII Memoriał Szachowy Józefa Kochana - Open B
III miejsce - Płomiński Konrad
XVII miejsce - Worach Krystian
Turniej Szachowy Grand Prix Połczyna - Zdroju VII edycja
I miejsce - Makhynia Kostiantyn
VIII miejsce - Worach Krystian
IX miejsce - Leon Bręgoszewski
XIII miejsce - Płomiński Konrad
Turniej Klubu Marynarki Wojennej - Jesień 2022
I miejsce - Makhynia Kostiantyn
VI Mistrzostwa Klubu Marynarki Wojennej 2022 - Memoriał im. Kazimierza Smalary
II miejsce - Makhynia Kostiantyn
Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów w Szachach Szybkich 2022
III miejsce - UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Makhyna Kostiantyn, Worach Krystian, Płomiński Konrad, Wojnicz Bartosz

Gratulujemy !!!
"Udane występy Siatkarskiej Młodzieży"

Miniony tydzień to świetne występy zawodniczek i zawodników UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Swoje spotkania rozegrali juniorzy, juniorki, kadeci oraz kadetki odnosząc w nich kilka ważnych zwycięstw.
Juniorzy podopieczni Krzysztofa Ośliślok oraz Dariusza Cholki po dwóch porażkach odnieśli ważne zwycięstwo w Pyrzycach z miejscowym Żakiem w stosunku 3-0 ( 25-16, 25-7, 25-17 ). Po tym spotkaniu awansowali na czwarte miejsce w tabeli i wciąż liczą się w walce o finał. Kadeci odnieśli natomiast trzecie kolejne zwycięstwo z K&S Stocznia Darłowo w stosunku 3-1 ( 25-15, 25-20, 25-27, 25-11 ). Podopieczni Dariusza Cholki i Krzysztofa Ośliślok nie doznali jeszcze porażki i są bliscy awansu do rozgrywek finałowych. Za dwa tygodnie rozegrają ważne spotkanie w Koszalinie z STS Kospel/SP 18 Koszalin.

Juniorki podopieczne Piotra Bogdanowicza i Krzysztofa Oślislok doznały jednej porażki oraz odniosły dwa zwycięstwa.
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - UKS SMS Police 0-3
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - GTS LOMS Plas Gryfice 3-0
UKS OPP Powiat Kołobrzeski - UKS Osiemnastka Szczecin 3-0
Drużyna juniorek również liczy się w walce o Turniej Finałowy i z dużymi szansami przystąpi do kolejnej rundy.

Kołobrzeskie kadetki odniosły przekonywujące zwycięstwo z zespołem ze Szczecina 3-0 ( 25-21, 25-17, 25-16 ). Podopieczne Piotra Bogdanowicza zagrały jedno z najlepszych spotkań w sezonie i ciągle walczą o udział w Finale wojewódzkim.

Zapraszamy na Naszą stronę facebooka - UKS OPP Powiat Kołobrzeski - do śledzenia na bieżąco Naszych podopiecznych.

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA

"Pierwszy Mecz i Pierwsza wygrana"

W ostatnią niedzielę nastąpiła długo oczekiwana inauguracja III Ligi Kobiet w Piłce Siatkowej. Zespół UKS OPP Powiat Kołobrzeski udał się na pierwszy mecz sezonu do ubiegłorocznych brązowych medalistek MKS-AZS Politechnika Koszalin. Podopieczne Krzysztofa Ośliślok przystąpiły z dużymi nadziejami do inauguracyjnego spotkania które równocześnie było "małymi derbami" Naszego regionu. Zespół kołobrzeski nie zawiódł i w bardzo dobrym stylu pokonał koszalinianki w stosunku 3-0 ( 25-15, 25-20, 25-18 ).
Zespół z Kołobrzegu wystąpił w następującym składzie:

Maria Wnukowska - kapitan
Karolina Szczerba - libero
Wiktoria Piotrowska - libero
Klaudia Telus
Nikola Kułaga
Klaudia Tatol
Anna Bodys
Aleksandra Gajdziel
Nikola Sandrzyk
Alicja Stodolnik
Joanna Susik
Klaudia Kudłaczewska
Małgorzata Kaczorowska

Kolejne spotkanie ligowe tym razem odbędzie się w Kołobrzegu w ostatni weekend listopada, a przeciwniczkami Naszego zespołu będą ubiegłoroczne drugoligowe zawodniczki z Polic, więc zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. Zapraszamy również do hali OPP już 19 listopada gdyż odbędzie się organizowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Memoriał Krzysztofa Olejnika" w Piłce Siatkowej Kobiet w którym wystąpią m.in. zespoły z Polic, Piły i Kołobrzegu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
23 pazdziernika odbyły się fantastyczne warsztaty taneczne, na których to grupa Swan Dance zgłeębiała wiedzę na temat tańca współczesnego i jazzowego. Warsztaty prowadził Roko Łuczak. Właściciel, założyciel Studia Tańca Joy Dance Szczecin. Tancerz z 23-letnim doświadczeniem. Pochodzi z Siedlec. Od 2003 roku wychowanek zespołu Caro Dance i Pani Iwony Marii Orzełowskiej, w którego barwach zdobywa wielokrotnie Mistrzostwo Polski, Europy i Świata IDO ( jazz, modern, dance, show dance). Trzykrotny Mistrz Polski w kategorii Street Dance Show, Vice-Mistrz Świata IDO 2012 street dance show (Lublana - Słowenia), vice-Mistrz Świata IDO 2007 solo modern seniorzy (New York - USA).  Wielokrotnie stawał na najwyższych podiach w kategoriach Show Dance, Jazz Dance, Modern&Contemporary. Specjalizuje się w tańcu jazzowym, modernowym, współczesnym oraz innych formach tańca nowoczesnego. Wykształcił wielu tancerzy, którzy mogą poszczycić się prestiżowymi tytułami na arenie zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Doświadczony wychowawca i kierownik placówek dzieci i młodzieży. Twórca widowisk artystycznych tj: Spektakl "Inspiracje", Spektakl "11", Spektakl "Cztery Pory Roku", Spektakl "Grzechy". Prowadzi warsztaty i szkolenia taneczne na terenie całej Polski. Organizator Otwartych Mistrzostw Polski Województwa Zachodniopomorskiego Grand Prix Polski PZTan. Sędzia Narodowy Sekretariatu Narodowego IDO Polska.

Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI
Fotorelacja z warsztatów Dorota Cieloch
Sukces Swan Dance na Egurrola Dance Cup

24 września w Warszawie odbył się ogólnopolski konkurs taneczny Egurrola Dance Cup , było to podsumowanie konkursu tanecznego sześciu turnusów Egurrola Dance Camp.
W konkursie Egurrola Dance Cap 2022 w kategorii Jazz wzięły udział 3 tancerki SWAN DANCE , Weronika Wajda (chor. własna), Weronika Lesiak ( chor. Karolina Lenarcik), Natalia Kanas ( chor. własna), które w rezultacie zajęły następujące miejsca w finale: Weronika Lesiak 2 miejsce, a Natalia Kanas 5 miejsce.

Wielkie gratulacje :)
W dniach 15-16.10. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Warsaw Dance Champs. Swan Dance reprezentowała Weronika Lesiak, które w kategorii solo Jazz Dance Solo Junior wywalczyła 1 miejsce oraz w kategorii Modern Dance Solo Junior również wywalczyła 1 miejsce

Choreografia Karolina Lenarcik. Trener Marta Herbowska
W czwartkowy wieczór 6 października w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu odbyło się spotkanie autorskie kołobrzeskiego poety Wojciecha Czaplewskigo (który jest także opiekunem sekcji recytatorsko-filozoficznej OPP), promujące jego najnowszy tom pt. „Książeczka wyjścia”. Celem spotkania było także uczczenie obchodzonego aktualnie Roku Romantyzmu (z okazji 200-lecia publikacji „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza).
 
Spotkanie uświetniła wychowanka OPP Zofia Pryć, która zaprezentowała biegłość w grze na flecie oraz wyrecytowała utwory Zbigniewa Herberta i Tadeusza Gajcego.
„Herbertiada” w OPP
Po raz kolejny Ognisko Pracy Pozaszkolnej włączyło się w organizację jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Kołobrzegu – Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”. W czwartek 15 września w sali tanecznej OPP o godz. 11:00 rozpoczęły się kilkugodzinne warsztaty dla recytatorów – uczestników konkursu recytacji poezji Herberta, który odbył się następnego dnia w Regionalnym Centrum Kultury. Warsztaty poprowadziła dr Agata Piotrowska-Mastalerz (aktorka, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie).
W piątek od rana rozpoczęły się zmagania konkursowe. Wśród recytatorów reprezentujących szkoły i ośrodki kultury Pomorza Zachodniego znalazło się ośmioro wychowanków sekcji recytatorskiej OPP. Wyróżnienie w konkursie zdobyła Dominika Jarzyńska – gratulujemy!
Laureacji konkursu wzięli udział w popołudniowym spektaklu – gali Herbertiady. Prócz Dominiki do udziału w tym artystycznym przedsięwzięciu organizatorzy zaprosili jeszcze jedną naszą wychowankę – Zofię Pryć – zwyciężczynię wiosennej Małej Herbertiady (konkursu dla uczniów szkół podstawowych).
Regulamin XII Konkursu piosenki
 
  O Bursztynową Nutkę Starosty Kołobrzeskiego”
 
 
Organizator :
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.
 
Termin i miejsce:
Konkurs odbędzie się 26 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 11.00 w hali sportowej przy ul. Mazowieckiej 1 w Kołobrzegu.
 
Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wokaliści w następujących kategoriach :                     
·       soliści, klasy I - IV
·       soliści, klasy V -VIII
·       soliści, szkoły ponadpodstawowe
·       zespoły wokalne
 
Zasady uczestnictwa :
1.    Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na naszej stronie internetowej i przesłanie jej do
      dnia 10 listopada 2022 r na adres  mailowy: edytatetera@wp.pl z dopiskiem „Zgłoszenie – Konkurs piosenki”.
2.    W przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną, dowolną piosenkę do podkładu na pendrivie lub do
      akompaniamentu na instrumencie.
3.    Osoby powyżej 19 lat (w tym opiekunowie i instruktorzy) nie mogą brać udziału w konkursie. Dopuszczalny jest
      wyłącznie ewentualny akompaniament w ich wykonaniu.
4.   Jedną placówkę (szkoła, ośrodek kultury) może reprezentować maksymalnie 2 wykonawców  lub 2 zespoły.
5.   Prosimy o zgłoszenie obecności i dostarczenie podkładów muzycznych najpóźniej  30 minut przed rozpoczęciem konkursu.
6.   Uczestnicy konkursu (pełnoletni oraz prawni opiekunowie dzieci niepełnoletnich) wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć
    i materiałów filmowych zawierających ich wizerunek (zarejestrowanych podczas konkursu) na stronie internetowej OPP oraz
    w mediach w celu informacji i promocji naszej placówki oraz na na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko,
     adres, e-mail, telefon) przez organizatorów konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

Ocena i nagrody :
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. W każdej kategorii najlepszym wykonawcom zostaną przyznane tytuły laureatów, wyróżnienia I i II stopnia oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięstwo w Grand Prix PSPS Chemik Police

W kolejnym Turnieju Towarzyskim przed rozpoczęciem sezonu w III Lidze Kobiet Nasz zespół odniósł zwycięstwo. W Turnieju zorganizowanym przez PSPS Chemik Police podopieczne Krzysztofa Ośliślok odniosły komplet zwycięstw i zajęły I miejsce w Grand Prix PSPS Chemik Police. Zespół z Kołobrzegu zwyciężył z gospodyniami Turnieju oraz z zespołem ze KS Spójnia Stargard.
MVP całych zawodów została zawodniczka UKS OPP Powiat Kołobrzeski - Wiktoria Piotrowska.


Gratulujemy i czekamy na inaugurację sezonu.
Inauguracja Sezonu

08.10.2022 r w sezonie 2022/2023 swoje rozgrywki zainaugurowały juniorki oraz juniorzy. Dobry start zanotowały dziewczęta które pokonały zespół z Gryfic GTS PLAS Gryfice w stosunku 3:0 (25-15, 25-19, 25-20). Podopieczne Piotra Bogdanowicza oraz Krzysztofa Oslislok przez całe spotkanie kontrolowały wynik i w dobrym stylu odniosły zwycięstwo w pierwszym spotkaniu tego sezonu. Z optymizmem możemy spoglądać na kolejne spotkanie które rozegramy w przyszłym tygodniu w kategorii kadetka.
Pierwszy mecz Juniora niestety przegrywamy po niesamowitej walce z Gryf Szczecinek 3:2
Pierwszy set po kilku błędach własnych oddajemy 23 do 25, w drugim po zaciętej walce wygrywamy 25 do 18. W trzecim secie mimo przewagi przeciwnika 15 do 23 doprowadzamy do gry na przewagi, niestety ulegamy 26 do 28. Czwarty set daje nam wygraną 25:22 natomiast w tie breku przegrywamy 12:15.
Był to zacięty mecz pełen zawirowań, wzlotów, upadków i żółtych kartek Brawa za walkę dla zawodników i kibiców za wsparcie . Podopieczni Dariusza Cholki i Krzysztofa Ośliślok kolejne spotkania rozegrają już za dwa tygodnie w kategorii junior oraz kadet.
" Sport to zdrowie.....    "  pod takim sloganem Ognisko Pracy Pozaszkolnej wraz ze Szkołą Podstawową nr 7 w Kołobrzegu zorganizowało Turniej Minisiatkówki w kategorii "trójki" dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Turniej zorganizowany na hali sportowej SP nr 7 był jedną ze sportowych atrakcji festynu szkolnego promującego szkołę oraz zdrowy styl życia. O nagrodę główną walczyły zespoły ze Szkoły Podstawowej w Gościnie, Ustronia Morskiego, Szkoły Podstawowej nr 6 z Kołobrzegu oraz gospodarz Szkoła Podstawowa nr 7. Turniej odbył się w miłej sportowej atmosferze zgodnie z zasadami fair-play. Każda zawodniczka otrzymała medal, drobny upominek oraz słodki poczęstunek, a najlepsze Szkoły Puchary ufundowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkołę Podstawową nr 7, wspaniałych Rodziców naszych zawodniczek oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Klasyfikacja końcowa:
I zdobyła - SP-6,
II SP -7,
III -SP - Gościno,  
IV SP  -Ustronie Morskie.

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom I życzymy dalszych sportowych sukcesów.
V Miejsce Kadetów OPP

W dniach 16-18 września zawodnicy UKS OPP Powiat Kołobrzeski uczestniczyli w 26  Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Korab CUP 2022 w Pucku.
  • Pierwszy dzień rozgrywek nie był dla naszych zawodników łaskawy. Ze względu na późniejsze dotarcie na turniej oddali walkowerem mecz z UKS Budowlanka Toruń przegrywając 2:0. W następnym meczu ulegli zespołowi Trefl Gdańsk Młodzież.
    Sobotnie spotkania rozpoczęli wygraną 2:0 z drużyną z Litwy oraz wygraną 2:0 z SPS Lębork. Po zaciętej walce przegrali 2:0 z Gks            Stoczniowiec Siatkówka Młodzieżowa
  • Wygrana 2:0 z KATS Alpat Gdynia umożliwiła niedzielne zmierzenie się z UKS Budowlanka Toruń, która to w piątek walkowerem wygrała z UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Spotkanie to odbyło się na pełnym skupieniu i pod całkowitą kontrolą naszych zawodników i zakończyło się wygraną 2:0 dla Uks Opp Powiat Kołobrzeski dając naszemu zespołowi 5 miejsce na 12 w całym turnieju
    Świetna postawa kołobrzeskich zawodników w ostatnim Turnieju przed rozpoczęciem sezonu daje duże nadzieje na sukces. W miesiącu      październiku zapraszamy na Halę OPP na pierwsze spotkania i zachęcamy do wsparcia zespołu.
Świętowanie Wicemistrzostwa Świata w Katowickim Spodku

W miniony weekend podopieczni UKS OPP Powiat Kołobrzeski, MKS Piast Szczecin oraz SGS Goleniów wraz z rodzicami mieli okazję uczestniczyć w Finałach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbywających się w Katowickim Spodku. Wspólny wyjazd zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu z zaprzyjaźnionymi klubami ze Szczecina i Goleniowa był niesamowitym przeżyciem dla wszystkich uczestników. Możliwość uczestniczenia na żywo w spotkaniach Reprezentacji Polski w meczu półfinałowym i finałowym to niezapomniane emocje i moc pozytywnej energii na nadchodzący sezon ligowy. Przez trzy dni wszyscy uczestnicy wycieczki zobaczyli cztery najważniejsze spotkania na żywo w Katowickim Spodku i uczestniczyli w przepięknej ceremonii zakończenia Mistrzostw podczas której udekorowano trzy najlepsze zespoły i najlepszych zawodników Mistrzostw Świata wśród których znalazła się Reprezentacja Polski i jej kluczowi zawodnicy. Oprócz sportowych emocji był również czas na zwiedzanie Katowic oraz Muzeum Śląskiego.
Dziękujemy za fantastyczny wyjazd i już nie możemy doczekać się kolejnego. Teraz pozostaje nam szlifowanie formy do nadchodzącego sezonu.

OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ DO NOWO UTWORZONEJ GRUPY DLA CHŁOPCÓW Z ROCZNIKA 2010-2013

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W ŚRODY 16.30 - 18.00 ORAZ PIĄTKI 17.30 - 19.00

TRENER DARIUSZ BAJKO - NR TEL. 691 362 621


OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ

KONTAKT DO TRENERÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA POSZCZEGÓLNE GRUPY NA PONIŻSZYM PLAKACIE

ROZPOCZNIJ FANTASTYCZNĄ PRZYGODĘ Z SIATKÓWKĄ
Zwycięstwo III ligowych Seniorek

Udanie rozpoczęły przygotowania do sezonu Seniorki UKS OPP Powiat Kołobrzeski zwyciężając w przedsezonowym Turnieju w Szczecinie. W dniu 10.09.2022 r podopieczne Krzysztofa Ośliślok rozpoczęły przygotowania do sezonu w mocno obsadzonym Turnieju w Szczecinie organizowanym przez zeszłoroczne Mistrzynie Województwa UKS Pomorzanie - Pogodno Szczecin. Kołobrzeżanki odniosły trzy zwycięstwa w IX Ogólnopolskim Turnieju Gryf Cup Szczecin 2022 pokonując zespoły ze Szczecina i Stargardu. MVP całego turnieju została zawodniczka z Kołobrzegu Klaudia Tatol.

Zespół wystąpił w składzie: Wiktoria Piotrowska, Alicja Stodolnik, Klaudia Tatol, Karolina Szczerba, Klaudia Telus, Klaudia Kudłaczewska, Maria Wnukowska, Nikola Sandrzyk

Gratulujemy i życzymy udanego sezonu 2022/2023.
Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

Nr rachunku: 67 1600 1462 1874 3475 5000 0001

wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “wpłata na działania statutowe stowarzyszenia – imię i nazwisko, nazwa sekcji”
Kołobrzeg 2022
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 1
tel: 94 722 05 12
E-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl
Wróć do spisu treści